כל המידע על אוונגרד ישראלי - אמנים ישראלים

כולם כאחד מתפרשים כיום כמי שנעו בטווח שבין חשיבה קונספטואלית "טהורה" לבין הבעת עמדה כלפי שאלות של זהות אישית ותודעה חברתית ואפילו פוליטית (בניצניה המוקדמים) – וזאת תוך שימוש באיקונוגרפיה חדשה בנוף האמנות המקומית. התערוכה אמורה להציג, בין השאר, את מניעיה, מרכיביה, וזיקותיה של איקונוגרפיה זו.