*10% הנחה על חווית קטיף עצמי של ירקות אורגניים בחגיגות יום המשפחה בקרקס החקלאי בתאריך ה25.2 בהזמנה בין התאריכים ה21.2.23 – 25.2.23 (כולל).
*ההטבה בהזמנה טלפונית בלבד. יש ליידע שהגעתם דרך פרסום של למטייל כדי לממש את ההטבה ולהעביר לבעל העסק את קוד הקופון הבא: Lametayel3#


מובהר בזאת למען הסר כל ספק, כי "למטייל" אינה אחראית בכל צורה שהיא לשירותי "קרקס החקלאי", לביצוע ההזמנה, לתכני הפרסום ולאמיתום, למצגי "קרקס החקלאי", לטיב השימוש במתקני  "קרקס החקלאי" ולכל נזק, ישיר ו/או עקיף, מכל מין וסוג שהוא, שייגרם או עלול להיגרם למזמין עקב ההתקשרות עם  "קרקס החקלאי" ו/או עקב השימוש במתקניה וכל נכס שבבעלותה, חזקתה ושליטתה.


כמו כן, מובהר, כי "למטייל" אינה אחראית כלפי המזמין למתן ההנחה המובטחת ע"י  "קרקס החקלאי" ואין בפרסום זה משום התחייבות ו/או הצעה של "למטייל" למתן שירותים כלשהם, ביצוע הזמנות, הנחות, מבצעים והיא אינה אחראית כלפי המזמין לדבר, לרבות ביחס למימוש ההטבה. כל טענה שיש למזמין בק"ע הפרסום, לרבות מימוש ההטבה וכל הנוגע לאמור לעיל, עליו להפנות ל "קרקס החקלאי" ואליה בלבד והוא מוותר מראש על כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה שיש לו בקשר לכל האמור מ"למטייל" ו/או מי מטעמה.