1. הנחה של 15% למזמינים לינה בחדרי כליל החדשים של אירוח בוטיק אל רום עד סוף השנה (30.12.23), בהתאם למדיניות והתנאים של מקום האירוח.
  2. ההטבה תקפה בהזמנה אינטרנטית בלבד. כדי לממש את ההטבה, יש להזין את קוד הקופון למטיילבאלרום בביצוע ההזמנה באתר
  3. מובהר בזאת למען הסר כל ספק, כי "למטייל" אינה אחראית בכל צורה שהיא לשירותי "אירוח בוטיק אל רום", לביצוע ההזמנה, לתכני הפרסום ולאמיתום, למצגי "אירוח בוטיק אל רום", לטיב השימוש במתקני " אירוח בוטיק אל רום ", ולכל נזק, ישיר ו/או עקיף, מכל מין וסוג שהוא, שייגרם או עלול להיגרם למזמין עקב ההתקשרות עם "אירוח בוטיק אל רום", ו/או עקב השימוש במתקניה וכל נכס שבבעלותה, חזקתה ושליטתה.
  4. כמו כן, מובהר, כי "למטייל" אינה אחראית כלפי המזמין למתן ההנחה המובטחת ע"י "אירוח בוטיק אל רום", ואין בפרסום זה משום התחייבות ו/או הצעה של "למטייל" למתן שירותים כלשהם, ביצוע הזמנות, הנחות, מבצעים והיא אינה אחראית כלפי המזמין לדבר, לרבות ביחס למימוש ההטבה. כל טענה שיש למזמין בק"ע הפרסום, לרבות מימוש ההטבה וכל הנוגע לאמור לעיל, עליו להפנות ל "אירוח בוטיק אל רום", ואליה בלבד והוא מוותר מראש על כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה שיש לו בקשר לכל האמור מ"למטייל" ו/או מי מטעמה.