תקנון לפעילות גולשים "נקודות הקפה של ישראל"

בהשתתפות בפעילות מסכים המשתתף לתנאי תקנון זה

1.      הגדרות-

"פעילות":

פעילות המזמינה את המשתתפים לבחור נקודת קפה ("נקודת קפה"- מקום בשטח לשבת ולשתות קפה) ולשלוח תשובה מקורית, מעניינת, מצחיקה ו/או מרגשת לשאלה: "עם מי הייתם ‫פותחים שם ערכת קפה ומדוע?"

"משתתף" גולש באתר אשר נכנס לפעילות דרך אתר האינטרנט, ושלח את תשובתו בהתאם להוראות התקנון.

"אתר האינטרנט": אתר טיולי-  אתר למטייל בישראל מקבוצת אתרי למטייל, מרחוב אימבר 7, קריית אריה, פתח תקווה, אשר כתובתו www.tiuli.co.il.

"הפרס": פרס שבועי 20 ערכות קפה טורקי עלית שיחולקו בין המשתתפים מידי שבוע. פרס ראשי טיול ג'יפים  לשבעה אנשים: ג'יפים בגלבוע לכ- 4 שעות + הדרכה + הפסקה קפה עלית+ כיבוד קל + ארוחת צהריים במסעדה.

1.1 בכל מקרה של סתירה ו/או אי התאמה כלשהי בין הוראות תקנון זה לפרסומים אחרים כלשהם בדבר הפעילות לרבות בעיתונות, תגברנה הוראות תקנון זה לכל דבר ועניין.

1.2 החלוקה לסעיפים וכותרות הסעיפים הינה לשם נוחיות בלבד ולא תשמש לצרכי פרשנות.

2. הפעילות כללי-

2.1 משך הפעילות: החל מיום שלישי  26.2.13 ועד ליום שלישי 29.3.13 ב-24:00 (להלן: "תקופת הפעילות").

2.2 מובהר בזאת כי אתר טיולי יהיה רשאי להאריך ו/או לשנות ו/או להשהות ו/או לקצר את תקופת הפעילות על פי שיקול דעתו הבלעדי.

3. השתתפות בפעילות-

3.1 משתתף אשר יחפוץ להשתתף בפעילות יכנס לאתר האינטרנט ולמתחם הפעילות, יקרא את ההוראות המופיעות בדף זה. כל משתתף יתבקש לשלוח את התשובה המקורית, המעניינת, המצחיקה ו/או המרגשת לשאלה ""עם מי הייתם ‫פותחים שם (נקודת הקפה שבחר) ערכת קפה ומדוע?". כמו כן על המשתתף למלא את הפרטים הבאים:  שם מלא וכתובת דואר אלקטרוני.

3.2 אתר טיולי אינו מתחייב לפרסם כל תשובה שתשלח על ידי המשתתפים,  ויהא רשאי לפרסם תשובות נבחרות בעמוד התחרות ו/או באתר האינטרנט ו/או בעמודים רשמיים של אתר טיולי ו/או ספק הפרס ברשתות חברתיות דוגמת פייסבוק, לפי שיקול דעת אתר טיולי. למשתתף שתשובתו לא פורסמה לא תהא כל טענה ו/או תביעה ו/או דרישה כלפי אתר טיולי ו/או ספק הפרס בקשר לאי פרסום התשובה.

מלונות בארץ במחיר מעולה

בשיתוף הוטלס קומביינד ובוקינג

3.3 ככל שהמשתתף לא ימלא את פרטיו האישיים באופן מלא ונכון כנדרש, לא יחשב כמי שהשתתף בפעילות ולא יוכל לזכות בפרס. העברת פרטים מלאים ונכונים הינם באחריות הבלעדית של המשתתף.

3.4 אתר טיולי יעשה שימוש בפרטים הנמסרים על ידיך כאמור לעיל בהתאם להוראות החוק, לרבות חוק הגנת הפרטיות , התשמ"א,  5365והמשתתף נותן הסכמתה לשימוש זה.

3.5 אתר טיולי יהא רשאי לפסול על פי שיקול דעתו הבלעדי את הענקת הפרס לזוכה שלא עמד בתנאים למימוש קבלת הפרס ו/או בתנאי מתנאי תקנון זה ו/או פעל בניגוד לדין הכול על פי שיקול דעתו הבלעדי.

3.6 המשתתף מצהיר ומתחייב כי התשובה שישלח במסגרת הפעילות הינה מקורית ואינה מועתקת ו/או מפרה זכויות של צד ג' כלשהו. בשליחת התשובה במסגרת הפעילות מאשר המשתתף לטיולי ו/או לספק הפרס לפרסם את תשובתו ושמו בכל מדיה שהיא,  לפי שיקול דעתם, ולעשות בתשובה כל שימוש שהוא.

4. בחירת הזוכים-

4.1 הזוכים בפרס השבועי:  בתום כל שבוע במהלך תקופת הפעילות יבחר אתר טיולי את התשובה המקורית, המעניינת, המצחיקה ו/או המרגשת ביותר שנשלחה על ידי המשתתפים באותו השבוע. שולח התשובה הנבחרת יזכה בפרס השבועי. סך הכל יחולקו עד עשרים פרסים שבועיים במהלך תקופת הפעילות.

4.2 הזוכה בפרס המסכם: בתום תקופת הפעילות, יבחר אתר טיולי את התשובה המקורית, המעניינת, המצחיקה ו/או המרגשת ביותר מבין התשובות שנבחרו כזוכות בפרס השבועי במהלך תקופת הפעילות. שולח התשובה הנבחרת יזכה בפרס המסכם.

4.3 בחירת התשובות הזוכות כאמור לעיל תיעשה לפי שיקול דעתו של עורך באתר האינטרנט שימונה לטובת בחירת התשובות הזוכות ולא תהא על החלטותיו כל זכות ערעור.

5.  איתור המועמדים לזכייה-

5.1 איתור הזוכה ייעשה באמצעות שליחת מייל לכתובת אותו סיפק המשתתף.  אתר טיולי יפנה אל הזוכה ויודיע לו על זכייתו ויבקש את כתובת מגוריו לשליחת הפרס וטלפון נייד ליצירת קשר. טיולי יעביר את פרטיו של הזוכה לספק הפרס לשם אספקת הפרס.

5.2 באם לא השיב הזוכה לפניית אתר טיולי ליצור עמו קשר במשך פרק זמן של 48 שעות ממועד

שליחת הפנייה כאמור ו/או שלאחר איתור ויצירת הקשר עמו, ו/או התברר שלא עמד בתנאי תקנון זה, יהא אתר טיולי רשאי לבחור זוכה אחר במקומו,  בהתאם לסעיף 3.5 לעיל.

5.3 עצם ההשתתפות בפעילות תחשב להסכמת הזוכה לתנאי תקנון זה , לרבות ובלא לגרוע מכלליות האמור, לפרסום שמו והמידע אותו שלח לאתר במסגרת שידור ו/או העמדה לרשות הציבור באינטרנט ו/או מדיה סלולרית ו/או מדיה אחרת וכמו כן לפרסום פרטיו האישיים כאמור, למידע ששלח ולשימושו במסגרת שידור ו/או העמדה לרשות הציבור באינטרנט ו/או מדיה סלולרית ו/או מדיה, לרבות פרסום שם הזוכה באתר האינטרנט ובאתר האינטרנט של ספקית הפרס. ההסכמה לפרסום הפרטים כאמור מהווה תנאי השתתפות בפעילות.

6. הפרס-

6.1 הפרס אינו ניתן להמרה בפרס אחר ו/או בכסף.

6.2 אתר טיולי לא יישא באחריות בגין תקלה ו/או בעיה ו/או נזק שייגרם לזוכה בקשר עם מימוש הפרס. הזוכה מוותר בזאת באופן מוחלט וסופי על כל טענה, דרישה ו/או תובענה כנגד אתר טיולי בקשר עם מימוש הפרס.

6.3 מובהר כי אחריותו של ספק הפרס הינה כל הקשור לטיב הפרס,  איכותו ומימושו.

6.4 אתר טיולי וספק הפרס שומרים לעצמם את הזכות לשנות את הפרס מכל סיבה שהיא ובכל עת ו/או להתנות את הענקת הפרס בתנאים נוספים ו/או חלופיים ובלבד שתימסר הודעה על כך למשתתפים.

6.5 אתר טיולי לא יהיה אחראי לטיב הפרס ו/או איכותו ו/או כל תקלה אשר תתגלה בו. האחריות בכל הנוגע למימוש הפרס בהתאם לתקנון (כולו או חלקו) מוטלת על ספק הפרס. הזוכה ו/או מי מטעמו פוטרים את טיולי ו/או כל מי מטעמו מכל טענה, דרישה ו/או תובענה לגבי כל נזק, קלקול, אי תקינות, שיבוש ו/או איחור במימוש הפרס ו/או כל פגם אחר, אשר ייגרם ו/או אשר יתגלה ו/או אשר ייגרם בעקבות מימוש הפרס.

6.6 מבלי לגרוע מהוראות תקנון זה והוראות כל דין טיולי יהא רשאי שלא לקבוע משתתף כזוכה ו/או שלא למסור את הפרס לידי מי שזכה בו לכאורה ו/או שהגיעה אליו במעשה עבירה או במעשה שאינו כדין, מכל בחינה שהיא.

6.7 מועד אחרון למימוש הפרס: 31.3.14 .

7. כללי-

7.1 בהשתתפותו בפעילות מסכים, מאשר ומצהיר המשתתף ו/או הרוצה להשתתף כי קרא את התקנון ומקבל עליו את הוראותיו ללא כל סייג וגם אם החל בהשתתפות בפעילות בלא שקרא את התקנון, מסכים המשתתף ו/או הרוצה להשתתף כי תקנון זה יחול עליו ויחייבו לכל דבר ועניין.

7.2 טיולי ו/או מי מטעמו אינו אחראי ולא יהיה אחראי באופן כלשהו לפעילותן התקינה של רשת הטלפון, החשמל, ו/או כל אמצעי תשתית או תקשורת אחר, על כל רכיביהן ולא יישא באחריות להפסקות, הפרעות, ניתוקים, נזקים, הוצאות, מניעת רווח וכיו"ב, אשר יגרמו למשתתפים בקשר עם ההשתתפות בפעילות, במישרין ו/או בעקיפין.

7.3 טיולי רשאי להפסיק ו/או לבטל את הפעילות ו/או לשנות את תנאיה )שינויים סבירים (בתקנון זה, מכל סיבה שהיא, על פי שיקול דעתו הבלעדי.

7.4 טיולי שומר לעצמו את הזכות לבטל חלקים מהפעילות, על פי שיקול דעתו במקרה בו יתברר כי חלה תקלה, שיבוש, מניעה או הפרעה אשר יש בה כדי למנוע ממשתתפים את היכולת מלהשתתף בפעילות או מלערוך את הפעילות באופן תקין. כמו כן טיולי וספק הפרס יהיו רשאיים לשנות את טיב ואופי הפעילות בכל עת.

7.5 למען הסר ספק, לכל משתתף שהוא בפעילות לא תהא כל טענה או זכות כלשהי בקשר לפעולות בהן ינקוט אתר טיולי עקב תקלה ו/או טעות כאמור לעיל, ו/או בקשר לכל נזק ישיר ו/או עקיף, לרבות הוצאות ישירות או עקיפות, שייגרמו להם עקב פעולות כאמור ו/או עקב פסילת זוכה.

7.6 טיולי יהיה הפוסק הסופי בכל עניין הנוגע לפעילות ובנוגע לכל שאלה שתתעורר במהלכו ו/או בקשר עמו ובנוגע לכל תקלה ו/או בעיה ו/או כל מצב בלתי צפוי שייווצר במהלך הפעילות, בין אם צוינו במפורש בתקנון זה ובין אם לאו ולמשתתף לא תהיה כל טענה בשל כך.

7.7 ההשתתפות בפעילות אסורה על מנהלי ועובדי אתר טיולי, קבוצת למטייל,  עובדי קפה טורקי עלית וקבוצת שטראוס-עלית, ספק הפרס ובני משפחותיהם.