*בהזמנת סדנה כלבנית משפחתית פרטית בחווה של דוג סנטר תקבלו הנחה של 100 ש"ח בין התאריכים 19.2-26.2.23 (כולל).
*ההטבה בהזמנה טלפונית בלבד. יש ליידע שהגעתם דרך פרסום של למטייל כדי לממש את ההטבה ולהעביר לבעל העסק את קוד הקופון הבא: Lametayel2#


מובהר בזאת למען הסר כל ספק, כי "למטייל" אינה אחראית בכל צורה שהיא לשירותי "החווה של דוג סנטר", לביצוע ההזמנה, לתכני הפרסום ולאמיתום, למצגי "החווה של דוג סנטר", לטיב השימוש במתקני  "החווה של דוג סנטר" ולכל נזק, ישיר ו/או עקיף, מכל מין וסוג שהוא, שייגרם או עלול להיגרם למזמין עקב ההתקשרות עם  "החווה של דוג סנטר" ו/או עקב השימוש במתקניה וכל נכס שבבעלותה, חזקתה ושליטתה.


כמו כן, מובהר, כי "למטייל" אינה אחראית כלפי המזמין למתן ההנחה המובטחת ע"י  "החווה של דוג סנטר" ואין בפרסום זה משום התחייבות ו/או הצעה של "למטייל" למתן שירותים כלשהם, ביצוע הזמנות, הנחות, מבצעים והיא אינה אחראית כלפי המזמין לדבר, לרבות ביחס למימוש ההטבה. כל טענה שיש למזמין בק"ע הפרסום, לרבות מימוש ההטבה וכל הנוגע לאמור לעיל, עליו להפנות ל "החווה של דוג סנטר" ואליה בלבד והוא מוותר מראש על כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה שיש לו בקשר לכל האמור מ"למטייל" ו/או מי מטעמה.