1. הנחה של 10% בהזמנת 2 טיולי שטח בין התאריכים 11.7.23 ועד 27.7.23
  2. ההטבה בהזמנה טלפונית בלבד. יש ליידע שהגעתם דרך פרסום של למטייל.
  3. כדי לממש את ההטבה יש להעביר לבעל העסק את קוד הקופון הבא: Lametayel
  4. מובהר בזאת למען הסר כל ספק, כי "למטייל" אינה אחראית בכל צורה שהיא לשירותי "שבילי התבור", לביצוע ההזמנה, לתכני הפרסום ולאימותם, למצגי "שבילי התבור", לטיב השימוש במתקני "שבילי התבור" ולכל נזק, ישיר ו/או עקיף, מכל מין וסוג שהוא, שייגרם או עלול להיגרם למזמין עקב ההתקשרות עם "שבילי התבור" ו/או עקב השימוש במתקניה, חצריה וכל נכס שבבעלותה, חזקתה ושליטתה.
  5. כמו כן, מובהר, כי "למטייל" אינה אחראית כלפי המזמין למתן ההנחה המובטחת ע"י "שבילי התבור" ואין בפרסום זה משום התחייבות ו/או הצעה של "למטייל" למתן שירותים כלשהם, ביצוע הזמנות, הנחות, מבצעים והיא אינה אחראית כלפי המזמין לדבר, לרבות ביחס למימוש ההטבה. כל טענה שיש למזמין בק"ע הפרסום, לרבות מימוש ההטבה וכל הנוגע לאמור לעיל, עליו להפנות ל"שבילי התבור" ואליה בלבד והוא מוותר מראש על כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה שיש לו בקשר לכל האמור מ"למטייל" ו/או מי מטעמה.