1. הגדרות:
  למונחים הבאים בתקנון תהא ההגדרה המפורטת לצידם להלן:
  "עורכת המבצע"- "למטייל"
  "המבצע"- תחרות נושאת פרס (כהגדרתם להלן), אשר במהלכה משתתף אחד יזכה בפרס מתנת "סקין גארד" ו"סנו די" בסיום הפעילות.
  "משתתף" - כל אדם אשר השתתף בפעילות- העלה תגובה בפוסט הפעילות בפייסבוק.
  "צוות השופטים" - שופט אחד, עורך המבצע– מנהל סושיאל מטעם "למטייל"
  "מועמד לזכייה" - משתתף אשר עמד בתנאי תקנון זה כמפורט להלן.
  "זוכה" מועמד אחד לזכייה אשר השתתף בפעילות ועומד בתנאים שנקבעו בפרק 4 להלן, אותר, הוכחה זכאותו לקבלת הפרס, התייצב במועד ובמקום שנקבע עמו לקבלת הפרס ועמד בכל יתר תנאי תקנון זה, לרבות ומבלי לגרוע מכלליות האמור חתימה על כתב קבלה אישור והודאת סילוק המצ"ב לתקנון זה כנספח "א".
  "הפרס"- שובר מתנה על סך 250 ש”ח מתוך מבחר המוצרים באתר סנו, כולל משלוח עד הבית. סה"כ יחולק פרס אחד לזוכה אחד במהלך כל תקופת המבצע בהתאם לתנאיהן של ספקיות הפרס
  "אתר הפעילות"- עמוד הפייסבוק של למטייל בישראל: https://www.facebook.com/Tiuli.co.il
  "ספקיות הפרס" – "סנו די" ו – "סקין גארד"

2. פרשנות
2.1 המבוא לתקנון וההגדרות שבו מהווים חלק בלתי נפרד ממנו.
2.2 בכל מקרה של סתירה ו/או אי התאמה כלשהי בין הוראות תקנון זה לפרסומים אחרים בדבר המבצע, לרבות בעיתונות הכתובה ו/או המשודרת ו/או באתרי האינטרנט השונים, תגברנה לכל דבר ועניין הוראות תקנון זה.
2.3 החלוקה לסעיפים וכותרות הסעיפים הינה לשם נוחיות בלבד ולא תשמש לצרכי פרשנות.
2.4 סעיפי התקנון נכתבו בגוף יחיד ובלשון זכר מטעמי נוחיות בלבד. התקנון מתייחס לבני שני המינים, יחיד כרבים ולהיפך.

 1. נגישות
  3.1 מתן מענה לבעלי מוגבלויות יינתן בדרכים הבאות:
  3.1.1 כנגד הצגת תעודה מתאימה.
  3.1.2 בצירוף חשבונית רכישה.
  3.1.3 בשליחת דואר אלקטרוני למייל [email protected] או בטלפון שמספרו 5843*.
   

 1. מדיניות פרטיות ורישום למאגר משתתפות הפעילות:
  4.1 ההשתתפות בפעילות אינה כרוכה בתשלום.
  4.2 עורכת הפעילות מכירה בחשיבות ההגנה על פרטיות המידע ומתחייבת לכבד ולהגן על פרטיותם של המשתתפות בכל עת. עורכת הפעילות מתחייבת שלא לאסוף מידע מזהה ופרטים אישיים מהמשתתפות, אלא אם מידע זה יימסר מרצונן החופשי ותוך ידיעה ברורה על השימוש שיעשה בו.
   

 2. תקופת המבצע
  החל מיום 27 לחודש ספטמבר 2023 ועד ליום 4 לחודש אוקטובר 2023 בשעה 23:59. (להלן – "תקופת המבצע").
  5.1 מובהר בזאת, כי עורכת המבצע תהא רשאית להאריך ו/או לקצר את תקופת המבצע, ללא כל הודעה מוקדמת וזאת על פי שיקול דעתה הבלעדי.
  5.2 החברה שומרת לעצמה את הזכות לשנות ו/או לעדכן את התקנון בכל עת, לפי שיקול דעתה הבלעדי והמוחלט, ללא צורך במתן הודעה מוקדמת, וכל שינוי יחייב מרגע פרסומו.
   

 3. אופן ההשתתפות במבצע
  6.1 תנאי מוקדם להשתתפות במבצע. רק משתתף אשר הינו מעל גיל 14 יהיה ראשי להשתתף במבצע. היה והמשתתף אינו בגיר כהגדרת החוק (גיל 18 ומעלה), תנאי להשתתפותו במבצע הוא קבלת הסכמת הוריו ו/או אפוטרופוס להשתתפות במבצע זו.
  6.2 אופן המבצע. מבין המשתתפים אשר ישתפו בתגובות את הדבר שהכי יתגעגעו אליו בקיץ ואת הדבר שהכי לא – בפעילות בעמוד הפייסבוק של למטייל, יבחר משתתף אחד אשר תשובתו הכי מעניינת ומקורית כפי שיבחר על ידי צוות השופטים והוא יהיה המועמד לזכייה בפרס.
  6.3 ויודגש, תנאי מוקדם להשתתפותו של כל משתתף במבצע ולזכייתו בפרס יהיה עמידה בתנאים המצטברים הבאים:
  6.3.1 המשתתף העלה תגובה בעמוד הפעילות.
  6.3.2 המשתתף נתן את הסכמתו לתנאי התקנון.
  6.3.3 במידה ונמצא מועמד לזכייה - מסר את פרטי המען האישי שלו, לרבות, שם ושם משפחה, ת.ז, מספר טלפון וכתובת.
  6.4 בכל מקרה בו יפר משתתף המבצע את הוראות התקנון ו/או התחייבות מהתחייבויותיו כלפי עורכת המבצע ו/או המפעילה. עורכת המבצע תהיה רשאית לבטל את השתתפותו במבצע ו/או זכייתו והמשתתף במבצע מוותר מראש על כל דרישה ו/או טענה ו/או תביעה כנגד עורכת המבצע בקשר לאמור לעיל.
   

 4. הצהרות המשתתפ/ת:
  7.1 המשתתפ/ת מצהיר/ה ומתחייב/ת כי ידוע לה כי ייתכן ששמ/ה המלא, תמונת/ה, התוכן ששלחה, זכייתו בפרס, ופרטים מזהים נוספים אודותיו יהיו גלויים בעמוד ו/או יצולמו ויפורסמו למטרות קידום ו/או יחסי ציבור. המשתתפ/ת מצהירה כי הינה מסכימה לכל פרסום כאמור וכי לא תהיה לה כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה כנגד "עורכת הפעילות" /או מי מטעמה בנוגע לכך.
  7.2 המשתתפ/ת מצהיר/ה ומתחייב/ת כי היא מעבירה את כל זכויות היוצרים והמבצעים בתוכן שישלח ו/או נשלח לעורכת הפעילות וכי העלאת התוכן והעיצוב לאתר האינטרנט מהווה מתן רישיון חינם, אשר אינו מוגבל בזמן ובטריטוריה לעורכת הפעילות לעשות שימוש מלא בתוכן וכן לפרסמו באתר ו/או לנהוג בו מנהג בעלים. המשתתפ/ת מצהיר כי ידוע לו ששמו המלא, ופרטים מזהים נוספים אודותיו יהיו גלויים בעמוד ו/או בכל פרסום אחר וכי לא תהיה לו כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה כנגד עורכת הפעילות.
  7.3 המשתתפ/ת מצהירה ומתחייבת כי זכויות הקניין הרוחני, לרבות זכויות היוצרים בתוכן, המועבר לעורכת הפעילות במסגרת הפעילות, הן בבעלותו הפרטית ו/או כי קיבל את רשות בעל זכויות היוצרים של התוכן וכי לא נעשתה כל פגיעה בפרטיות של כל אדם אחר (להלן: "צד שלישי") ובזכותו של כל אדם אחר שלא להיחשף בניגוד לרצונו בציבור.
  7.4 המשתתפ/ת תישא בכל נזק שיגרם כתוצאה מהפרת זכויות היוצרים של צד שלישי שלא ניתנה הסכמתו לפעילות זו ו/או למסירת התוכן לעורכת הפעילות.
  7.5 המשתתפ/ת מצהירה בזאת ומתחייבת כי ידוע לה שלא תהיה זכאית לכל תמורה נוספת מלבד הפרס, בין בכסף או בשווה כסף, עבור מסירת התוכן ו/או העיצוב ו/או עבור פרסומו ושיווקו אצל לקוחותיה של עורכת הפעילות.
  7.6 המשתתפ/ת מצהירה כי ידוע לה שעורכת הפעילות אינה מתחייבת לעשות בתוכן כל שימוש ו/או פרסום וכי לא תהא לה כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה כנגד עורכת הפעילות בגין שימוש או אי-שימוש בתוכן.
  7.7 למען הסר ספק יובהר כי המשתתפ/ת נושאת באחריות מלאה ובלעדית לתוכן ששלחה.
  7.8 מבלי לגרוע מכלליות האמור בסעיף לעיל, המשתתפ/ת מתחייב שלא להעלות ו/או לשלוח לעורכת הפעילות כל תוכן ו/או עיצוב אשר עומד בניגוד לחוק הישראלי ו/או לכל דין זר ולרבות התכנים הבאים:

  • כל חומר פורנוגרפי או בעל אופי מיני בוטה המפר הוראות כל דין או עלול לפגוע ברגשות הציבור.
  • כל חומר הנוגע לקטינים ומזהה אותם כקטינים או כולל את פרטיהם האישיים או מענם ודרכי ההתקשרות עימם. כמו כן מתחייבת המשפחה שלא להעלות תמונתו של קטין ללא הסכמת הוריו מראש.
  • כל מידע בטחוני רגיש, או מידע אחר אשר מטבעו רגיש.
  • כל חומר בלתי-חוקי, או חומר המעודד, תומך, מסייע, מספק הוראות לביצוע או מנחה בביצוע מעשה המהווה עבירה פלילית לפי דיני מדינת ישראל.
  • כל חומר המהווה לשון הרע (הוצאת דיבה) על אדם.
  • כל חומר החושף את פרטיו האישיים או האינטימיים של אדם (לרבות שמו), מבלי שהוא עצמו מסר אותו ו/או חומר הפוגע בפרטיותו ו/או בצנעת אישיותו של אדם.
  • נושאים שביחס אליהם קיים צו איסור פרסום של בתי משפט.
  • כל חומר בעל אופי או תוכן טורדני, מעליב, עוין, מאיים, גס, גזעני פוגע ברגשות הציבור.
  • כל חומר ו/או מסר העשוי להטריד ו/או לפגוע במשתמשים אחרים.
  • כל חומר המנוגד לכללי השימוש המקובלים באינטרנט או העלול לגרום נזק או לפגוע במשתמשי אינטרנט בכלל, ובגולשי האתר בפרט.
  המשתתפ/ת מצהיר/ה ומתחייב/ת כי במידה ותפר אחד או יותר מן התנאים שלעיל, תשפה את עורכת הפעילות בגין כל נזק שייגרם לה כתוצאה מהפרה זאת
   

 5. הפרסים ואופן מימושם:
  8.1 הפרס יינתן ע"י "סנו די" ו"סקין גארד" ומימושו בתוקף עד חודשיים ממועד הזכייה.
  8.2 מימוש הפרס יתבצע מול מעניקי הפרס "סנו די" ו"סקין גארד" בהתאם לתנאי המשלוח.
  8.3 הזכייה בפרס במסגרת המבצע הינה אישית ואינה ניתנת להעברה. הפרס לא ניתן לשינוי, החלפה ו/או המרה לא בכסף ולא בשווה כסף, אלא בהסכמת ספקית הפרס מראש ובכתב ועל פי שיקול דעתה הבלעדי.
  8.4 למטייל או מי מטעמה ("סנו די" ו"סקין גארד") לא יהיו אחראים לכך שהפרסים וכל הטבה או רכיב אחר של כל פרס יהיו לשביעות רצון הגולש המשתתף, ולא יהיו אחראים לכל נזק, הוצאה או עגמת נפש שעלולים להיגרם בקשר עם מימוש הפרס. המשתתף מוותר על כל טענה או דרישה מ"למטייל" או מי מטעמה בקשר עם מימוש הפרסים או כל רכיב שלהם.
   

 6. המועמדים לזכייה:
  9.1 על המועמד לזכייה לעמוד בכל התנאים הבאים:
  9.2 המועמד מסר לעורכת המבצע את פרטיו האישיים לרבות מען; וגם
  9.3 עורכת המבצע מצאה כי הוכחה זכאותו של המועמד לזכייה בפרס לשביעות רצונה המלאה; וגם
  9.4 המועמד לזכייה יתייצב במועד ובמקום שיקבע על ידי עורכת המבצע לקבלת הפרס; וגם
  9.5 המועמד לזכייה עמד בכל תנאי תקנון זה, ובנוסף חתם על כתב קבלה אישור והודאת סילוק המצ"ב כאמור לתקנון זה כנספח "א" בו הוא הצהיר כי הוא משחרר את עורכת הפעילות שחרור מלא ובלתי מסויג מכל אחריות, חוזית, נזיקית, פלילית ו/או אחרת בכל הקשור לפרס, לרבות איכותו ו/או אספקתו וכי לא תהיה לו כל טענה כנגד החברה בקשר לכך.
  9.6 מובהר, כי מועמד לזכייה אשר יתגלה שלא עמד בתנאי התקנון ו/או כי זכאותו הושגה במעשה מרמה– תיפסל זכייתו ולא יהיה זכאי לפיצוי כלשהו.
  9.7 למען הסר ספק, מובהר כי רישומי עורכת המבצע יהוו ראייה מכרעת בכל הקשור למסירת ו/או קליטת ו/או עיבוד נתונים/פרטים ו/או לכל עניין אחר במסגרת מבצע זה ולא תישמע כל טענה בדבר נכונות ו/או דיוק הנתונים/הפרטים.

  10. הודעה על דבר הזכייה:
  10.1 לאחר שתוכח זכאותו של המועמד לזכייה, עורכת המבצע תיצור עימו קשר בהודעה אישית בעמוד הפייסבוק שמסר ותמסור לו פרטים נוספים בדבר אופן מימוש הזכייה (להלן: "הודעה בדבר הזכייה").
  10.2 עורכת המבצע שומרת לעצמה את הזכות לקבוע את זמן ומקום מימושו הסופי של הפרס ללא כל אפשרות ערעור על כך.
  10.3 למען הסר ספק מובהר, כי עורכת המבצע תהא רשאית לפסול וזאת על פי שיקול דעתה הבלעדי, משתתף או מועמד לזכייה בפרס אשר לא אותר ו/או לא חתם על נספח "א" לתקנון ו/או לא עמד באיזה מבין תנאי תקנון זה, ו/או לא התייצב במועד ובמקום שנקבע עימו לקבלת הפרס ומשתתף ו/או מועמד לזכייה כאמור לא יהיה זכאי לקבל פיצוי ו/או סעד כלשהו ולא תהיה לו כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה כנגד עורכת המבצע ו/או מי מטעמה.
  10.4 מוסכם בזאת, כי היה והמשתתף הזוכה הודיע לעורכת המבצע בין בעל פה ובין בכתב על רצונו לוותר על הפרס (להלן: "המשתתף המוותר"), אזי, תהא עורכת המבצע רשאית להעניק את הפרס למשתתף אחר לפי שיקול דעתה הבלעדי והמשתתף המוותר יהיה מנוע מלהעלות כל טענה ו/או תביעה ו/או דרישה כלפי עורכת המבצע ו/או מי מטעמה בגין אי חלוקת הפרס למשתתף אחר כאמור.
  10.5 עורכת המבצע שומרת לעצמה את הזכות לשנות ו/או להחליף את זהות וכמות הפרסים, כולם או חלקם, מכל סיבה שהיא ובכל עת ו/או להתנות את הענקת הפרסים בתנאים ו/או להוסיף פרסים נוספים על הפרסים האמורים, בהתאם לעדכונים אשר יפורסמו על ידה ומטעמה.
  10.6 עורכת המבצע אינה ולא תהיה אחראית בכל צורה למימוש או אי היכולת לממש את הפרסים עקב נסיבות שאינן תלויות בה ו/או לגבי שיבוש, עיכוב, דחייה או כל פגם בפרסים ו/או בקשר עמם והמשתתפים הזוכים מוותרים על כל טענה כלפי עורכת המבצע בקשר לכך.
  10.7 מבלי לגרוע מהוראות תקנון זה והוראות כל דין, עורכת המבצע תהא רשאית שלא למסור את הפרס למועמד שהשיג זכאותו לזכייה באמצעות מעשה עבירה או במעשה שאינו כדין או בניגוד להוראות תקנון זה, וזאת על פי שיקול דעתה הבלעדי של עורכת המבצע. כל משתתף המועמד לזכייה במסגרת מבצע זו, יצהיר בכתב, אם תדרוש זאת עורכת המבצע ממנו, כי זכותו זו לא הושגה תוך הפרת התקנון או בניגוד לאחד מתנאיו וכי במידה ויתברר, כי לא היה זכאי לפרס, הוא ישיבו לעורכת המבצע מיד עם דרישתה הראשונה, מבלי לפגוע בסעדים וזכויות אחרות העומדות לזכות עורכת המבצע על פי כל דין.
  10.8 עורכת המבצע שומרת לעצמה את הזכות לעשות ככל שתחליט עם הפרסים שלא חולקו, לאחר סיום תקופת המבצע.

  11. כללי
  11.1 תקנון המבצע הרשמי יהיה ניתן לעיון במשרדי עורכת המבצע.
  11.2 עורכת המבצע תהיה רשאית לשנות את תקנון זה ו/או את תנאי המבצע, מכל סיבה שהיא, על פי שיקול דעתה הבלעדי.
  11.3 בהשתתפותו במבצע מסכים, מאשר ומצהיר משתתף במבצע, כי קרא את התקנון וכי הוא מקבל עליו את הוראותיו וגם אם לא קרא את התקנון, הוא מסכים כי תקנון זה יחול עליו ויחייבו לכל דבר ועניין.
  11.4 עורכת המבצע ו/או מי מטעמה אינה אחראית ולא תהיה אחראית באופן כלשהו, לפעילותם התקינה של רשת האינטרנט, החשמל, ו/או כל אמצעי תשתית או תקשורת אחר, על כל רכיביהן, ולא תישא באחריות להפסקות, הפרעות, ניתוקים, נזקים, הוצאות, מניעת רווח וכיו"ב, אשר יגרמו למשתתף בקשר עם השתתפותו במבצע, במישרין ו/או בעקיפין.
  11.5 ארעה תקלה, מכל סוג שהוא, לרבות אך לא רק, ברשת התקשורת ו/או באתר המבצע, שיש בה כדי להשפיע במישרין ו/או בעקיפין על התנהלותה התקינה של המבצע בכל אופן שהוא, ו/או כדי למנוע מבעד מי שמעוניין מלהשתתף במבצע, לא תהא למשתתפים כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה כלפי עורכת המבצע ו/או מי מטעמה ו/או המפעילה. עורכת המבצע לא תישא ולא תידרש לשאת ולא תשפה ולא תידרש לשפות משתתף כלשהו, בגין כל הוצאה ו/או נזק ישיר ו/או נזק עקיף לרבות נזק תוצאתי שנגרם לו כתוצאה מהשתתפותו במבצע.
  11.6 עורכת המבצע תהיה הפוסקת הבלעדית והסופית בכל עניין הנוגע למבצע ובנוגע לכל שאלה שתתעורר במהלכו ו/או בקשר עמו ובנוגע לכל תקלה ו/או בעיה ו/או כל מצב בלתי צפוי שייווצר במהלך המבצע, בין אם צוינו במפורש בתקנון זה ובין אם לאו, ולמשתתף לא תהיה כל טענה בשל כך.
  11.7 ההשתתפות במבצע אסורה על מנהלי ועובדי עורכת המבצע וכן על עובדי חברת "סנו די" ו"סקין גארד" ושותפיהם, עובדיהם ובני משפחותיהם.
  11.8 למען הסר ספק מובהר בזאת, כי עורכת המבצע לא תהא אחראית כלפי המשתתף לכל נזק גוף ו/או רכוש ו/או אחר אשר ייגרם למשתתף ו/או לאחר, עקב המבצע ו/או בשל זכייתו בפרס כלשהו ו/או עקב השתתפותו במבצע ו/או נזק שנגרם במהלך המבצע.
  11.9 כל מס, ניכוי או דרישה לתשלום מס, מכל סוג שהוא, יחולו על הזוכה ויהיו על חשבונו ועל אחריותו בלבד. עורכת המבצע תהיה רשאית להעביר לשלטונות המס, אם תידרש לכך על פי הדין, את פרטי הזוכה ו/או ניכוי מס במקור. המתחרים נותנים בזאת אישור לעורכת המבצע ו/או למי מטעמה, לקזז, לנכות או להפחית כל תשלום נדרש, בהתאם לדין. עורכת המבצע ו/או מי מטעמה לא תישא בתשלום מס כלשהו בקשר לזכייה.
  11.10 המשתתף במבצע מצהיר, מסכים ומאשר כי ידוע לו שהמבצע, הנערכת בהתאם לתקנון זה, משלבת מרכיבים של שעשוע ואף הנאה שהוענקו לו עם השתתפותו במבצע, וכי יתכן כי על אף מאמצי עורכת המבצע, עשויים להתרחש שיבושים ו/או הפרעות ו/או תקלות שאינם בשליטת עורכת המבצע, ואשר יש בהם כדי למנוע מהמשתתף מלזכות בפרס ו/או מלקבל פרס.
  11.11 המשתתף פוטר בזאת את עורכת המבצע, מנהליה, עובדיה ומי מטעמן, מכל טענה, דרישה ו/או תביעה בקשר עם המבצע, ההשתתפות (או אי ההשתתפות) ו/או זכייה בה, ולא יהיה זכאי לכל פיצוי, שיפוי או סעד בגינם. המשתתף מצהיר כי התחייבות זו הינה בלתי חוזרת ובלתי ניתנת לשינוי או ביטול.
  11.12 בנסיבות בהן משתתף עשה או עושה שימוש העלול לגרום הפרעה למבצע, בכל דרך, או הפרעה למשתתפים אחרים, או נוהג באופן המהווה עוולה אזרחית או עבירה פלילית, או באופן המעורר חשד סביר, כי אותו משתתף פועל באופן הנוגד ו/או מפר את התנאים הקבועים בתקנון זה ו/או כל דין, לרבות חדש ו/או הפרעה למבצע, תהיה עורכת המבצע רשאית להגביל ו/או למנוע את השתתפותו במבצע ו/או לפסול את השתתפותו, ללא צורך במתן הודעה מוקדמת, ולא יהיה בכך כדי לגרוע מכל סעד לו תהא עורכת המבצע זכאית על פי כל דין.
  11.13 המשתתף יישא בכל אחריות, מפורשת ומכללא, ויפצה ו/או ישפה, לפי העניין, את עורכת המבצע ו/או את מנהליה ו/או עובדיה ו/או מי מטעמה, מיד עם דרישתה הראשונה לעשות כן, בגיל כל נזק (לרבות, אך לא רק, נזקים ישירים, עקיפים, נסיבתיים, תוצאתיים, הפסדי רווחים ופגיעה במוניטין), הפסד, אובדן והוצאות, מכן מין וסוג, וכן הוצאות משפט ושכ"ט עו"ד, בגין כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה, הנובעת מעשה ו/או מחדל שלא כדין, בקשורים בדרך כלשהי למצג ו/או התחייבות שנתן על פי הוראות תקנון זה ו/או הפרה במישרין ו/או בעקיפין של איזו מהוראות תקנון זה.
  11.14 עורכת המבצע אינה מתחייבת על פרסום שמות הזוכים בעיתונות הארצית ובכלל.

  12. ביטול המבצע
  12.1 עורכת המבצע שומרת לעצמה את הזכות לבטל חלקים מהמבצע ו/או את המבצע כולה בכל שלב ועל פי שיקול דעתה הבלעדי. בנוסף גם במקרה בו יתברר כי חלה תקלה, שיבוש, מניעה או הפרעה אשר יש בה כדי למנוע מהמשתתפות את היכולת להשתתף במבצע, עקב אילוצים שאינם תלויים בה ומכל סיבה אחרת. מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל, עורכת המבצע רשאית לשנות את מבנה, תוכן, נהלי ותקופת הפעלות, תאריך המבצע, תקופתה או כל מועד המצוין בה, סוג וכמות הפרס/ים, וכן את אופן חלוקת הפרס, והכול, על פי שיקול דעתה הבלעדי ובכפוף לפרסום הודעה בדבר השינוי.
  12.2 מובהר, כי שינוי כאמור לעיל, יכנס לתוקפו באופן מיידי והודעה על כך תפורסם בהתאם.

  13. אחריות
  13.1 למען הסר כל ספק, מוסכם כי עורכת המבצע ו/או מי מטעמה לא יישאו בכל אחריות שהיא במקרה של אובדן המידע במערכת המבצע ו/או כל תקלה אחרת וזאת מכל סיבה שהיא (לרבות אך לא רק כתוצאה מפגם ו/או תקלה בתוכנות מחשב ו/או בציוד מחשב כלשהו).
  13.2 ויובהר, במקרה של תקלה ו/או טעות ו/או אירוע בלתי צפוי כאמור, תהיה עורכת הפעילות רשאי, עפ"י שיקול דעתו הבלעדי והמוחלט, לבטל את המבצע ו/או לשנות כל תנאי מתנאי המבצע (ע"י הוספה, גריעה או שינוי),לרבות, כמות הפרסים העומדים לחלוקה ו/או מהותם ו/או שיעורם. כל פעולה כאמור, תיחשב כתוספת לתקנון המבצע ויחייב את כל המשתתפים.
  13.3 כמו כן, עורכת המבצע לא תהיה אחראית לכל עיכוב במועדים הקבועים במבצע זה אשר מקורו בגורמים שאינם בשליטתה לרבות אסונות טבע, מלחמה, שביתה, פעולה רשלנית ו/או של צד שלישי כלשהו וכדומה.
  13.4 הנך מסכים, מצהיר ומתחייב בזאת כי אתה פוטר את עורכת המבצע ו/או כל מי מטעמה, מכל טענה ו/או תביעה ו/או דרישה הקשורה במישרין ו/או בעקיפין לתקלות במבצע ולתוצאותיהן, לרבות אלו שצוינו בסעיפים 14.1–14.3 לעיל.

  14. קניין רוחני
  14.1 כל זכויות הקניין הרוחני במבצע (כולל בטקסטים, קבצים וסמלים שייעשה בהם שימוש במסגרת ו/או לצורך המבצע) הנם רכושה הבלעדי של עורכת המבצע.

  15. דין, שיפוט והתיישנות
  הדין החל על תקנון זה וכל הנובע ממנו הוא הדין הישראלי בלבד. סמכות השיפוט הייחודית נתונה לבתי המשפט המוסמכים במחוז תל אביב-יפו. תקופת ההתיישנות לכל תביעה הקשורה למבצע הינה שלושה חודשים ממועד סיום תקופת המבצע.

  למען הסר ספק יובהר עוד כי תקנון המבצע הינו לצורכי מבצע שיווקית גרידא, ולא ייחשב מבצע כהגדרתה בסעיף 244 לחוק העונשין, וזאת עקב העובדה, כי הזכייה אינה תלויה בגורל.

  16. שאלות ובירורים
  לבירורים שאלות ותמיכה טכנית ניתן לפנות באמצעות דואר אלקטרוני לכתובת: [email protected].
   

  נספח "א" – כתב אישור על קבלת הפרס והודאת סילוק

  אני החתום/חתומה מטה מצהיר/ה ומאשר/ת כי קראתי את תקנון המבצע וכי במסגרת המבצע של "סנו די" ו-"סקין גארד" באמצעות סנו זכיתי בפרס של "סנו די" ו"סקין גארד" (להלן:"הפרס"), וכי אין לי ולא יהיו לי כל טענות ו/או דרישות ו/או תביעות כלפי עורכת המבצע ו/או ספקיות הפרס ו/או מי מטעמן בקשר עם זכייתי ו/או הנובעות מזכייתי.

  הנני פוטר/ת את עורכת המבצע ואת ספקיות הפרס ו/או מנהליהן ו/או מי מטעמן באופן סופי ומוחלט מכל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה כאמור, בקשר עם זכייתי או כל הנובע ממנה.

  הנני מצהיר/ה כי אינני עובד או בן משפחה של עובד עורכת המבצע ו/או ספקיות הפרס.

  תאריך: 
  שם הזוכה (פרטי + משפחה): 
  מספר ת.ז.:
  תאריך לידה: 
  כתובת: 
  מיקוד: 
  טלפון: 
  טלפון נייד: 
  חתימת הזוכה: 
   

  הריני לאשר כי מר____, חתם בפני על כתב זה מרצונו החופשי ולאחר שנתן את הסכמתו לאמור לעיל.
  __________________
  חתימה + ת.ז.
   

  במידה והזוכה קטין יש למלא את הפרטים המופיעים מטה:
  שמות האפוטרופוסים: _________, _________
  מספרי ת.ז. ________, _________
  כתובת: ___________________________
  מיקוד: ____________________
  טלפון: _________________
  טלפון נייד: ______________________
  חתימות האפוטרופוסים: ______________________ ___________________