בעצם העברת התוכן במסגרת פעילות הגולשים בשם "פעילות גולשים בטיקטוק – אוהל WILDCAT מתנה!" שמתקיימת בין התאריכים 20.10.22-27.10.22, מצהיר הגולש/ת השולח אותו ומאשר/ת כי:

  • הגולש מצהיר כי הוא הבעלים הבלעדי של זכויות היוצרים בתוכן ששלח וכי אין בהעברתו במסגרת הפעילות משום הפרה של זכויות צד ג' כלשהו, לרבות זכויות יוצרים.
  • ידוע לגולש כי קביעת הזוכה נתונה לשיקול דעתם הבלעדי של עורכי הפעילות ב"למטייל", והגולש מוותר על כל טענה בעניין זה.
  • הזוכה שינחש ראשון את הזמן המדויק של הרכבת האוהל יזכה באוהל Wildcat מתנה. הפרס יינתן ע"י רשת למטייל ומימושו בתוקף עד חודשיים ממועד הזכייה.
  • הודעה על הזכייה ומימוש הפרס יינתן בהודעה אישית בטיקטוק.
  • למטייל או מי מטעמה לא יהיו אחראים לכך שהפרסים וכל הטבה או רכיב אחר של כל פרס יהיו לשביעות רצון הגולש המשתתף, ולא יהיו אחראים לכל נזק, הוצאה או עגמת נפש שעלולים להיגרם בקשר עם מימוש הפרס. המשתתף מוותר על כל טענה או דרישה מ"למטייל" או מי מטעמה בקשר עם מימוש הפרסים או כל רכיב שלהם.
  • לא ניתן להמיר את הפרסים לתמורה כספית או אחרת.
  • ידוע לגולש כי הפרסום במסגרת פעילות הגולשים יהיו חשופים לגולשים אחרים, ולא ניתן לצפות אילו תגובות יתקבלו ואת אופיין. למטייל לא תישא באחריות כלשהי לתגובות כלשהן לתכנים מטעם גולשים או לכל תוצאה שתגרם בעקבות תגובות כאמור.
  • ידוע לגולש כי עליו לנהוג משנה זהירות במסירת פרטים אישיים, כגון כתובות מספרי טלפון וכיוצ"ב.


תקנון זה כתוב בלשון זכר מטעמי נוחות, אך מתייחס לכל המינים והמגדרים.