*הנחה של 5% בהזמנת לילה בחאן במדבר ארץ ירוקה. אפשר להזמין לכל תאריך שתרצו אך ההזמנה צריכה להתבצע בין התאריכים 2.2- 9.2(כולל).
*האירוח הכולל לינה באוהל במתחם האירוח של "חאן במדבר ארץ ירוקה" 
*ההטבה בהזמנה טלפונית בלבד. יש ליידע שהגעתם דרך פרסום של למטייל כדי לממש את ההטבה ולהעביר לבעל העסק את קוד הקופון הבא: Lametayel#

מובהר בזאת למען הסר כל ספק, כי "למטייל" אינה אחראית בכל צורה שהיא לשירותי “חאן במדבר ארץ ירוקה”, לביצוע ההזמנה, לתכני הפרסום ולאמיתום, למצגי “חאן במדבר ארץ ירוקה”, לטיב השימוש במתקני “חאן במדבר ארץ ירוקה” ולכל נזק, ישיר ו/או עקיף, מכל מין וסוג שהוא, שייגרם או עלול להיגרם למזמין עקב ההתקשרות עם “חאן במדבר ארץ ירוקה”ו/או עקב השימוש במתקניה, חצריה וכל נכס שבבעלותה, חזקתה ושליטתה.

כמו כן, מובהר, כי "למטייל" אינה אחראית כלפי המזמין למתן ההנחה המובטחת ע"י “חאן במדבר ארץ ירוקה” ואין בפרסום זה משום התחייבות ו/או הצעה של "למטייל" למתן שירותים כלשהם, ביצוע הזמנות, הנחות, מבצעים והיא אינה אחראית כלפי המזמין לדבר, לרבות ביחס למימוש ההטבה. כל טענה שיש למזמין בק"ע הפרסום, לרבות מימוש ההטבה וכל הנוגע לאמור לעיל, עליו להפנות ל“חאן במדבר ארץ ירוקה” ואליה בלבד והוא מוותר מראש על כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה שיש לו בקשר לכל האמור מ"למטייל" ו/או מי מטעמה.