פירוט השתתפות הפעילות:

1. מזמינים מלון או אטרקציה באמצעות שירותי אתר "למטייל"
2. עונים על השאלה בעמוד הפעילות (למה בחרתם את אותו מלון או אטרקציה?) כחלק מתחרות 
3. בכל שבועיים ייבחרו זוכים עפ"י שיקול דעתה הבלעדי של "למטייל". ייבחר זוכה אחד שיהיה זכאי לקבלת החזר כספי בגין הוצאות תשלום הזמנת החדר במלון. בנוסף, ייבחרו שני זוכים בפרס שני, שיהיו זכאיים להחזר כספי בגין הוצאות התשלום עבור האטרקציה שהזמינו.

הפעילות תימשך על פני 16 שבועות, כאשר בכל שבועיים ייבחרו זוכים (סה"כ 8 פעימות של בחירת זוכים). 
 

פירוט תנאי הפעילות:

בעצם העברת התוכן במסגרת פעילות הגולשים בשם "הזמינו מלון/אטרקציה ותוכלו לזכות בכסף בחזרה" שמתקיימת בין התאריכים 19.6.22-09.10.22, מצהיר הגולש/ת השולח אותו ומאשר/ת כי :

1) הגולש מצהיר כי הוא הבעלים הבלעדי של זכויות היוצרים בתוכן ששלח וכי אין בהעברתו במסגרת הפעילות משום הפרה של זכויות צד ג' כלשהו, לרבות זכויות יוצרים.
2) ידוע לגולש כי קביעת הזוכה בתחרות נתונה לשיקול דעתם הבלעדי של עורכי הפעילות ב"למטייל", והגולש מוותר על כל טענה בעניין זה.
3) ידוע לגולש ובבחירתו להשתתף בתחרות, הוא נותן הסכמתו מראש, כי למטייל רשאית לפרסם ולעשות שימוש חופשי בתשובות ושמות המשתתפים ב- testimonials, הנכסים הדיגיטליים של למטייל וכל צורך אחר, בין אם למטרות מסחריות או לא.
4) הפרס לו יהיה זכאי הזוכה במקום הראשון בתחרות -
פעילות המלונות: החזר כספי בסך של עד 500$ שיינתן באמצעות המחאה, 90 יום אחרי ההגעה של הזוכה למקום הלינה שהוזמן על ידו. ההחזר הכספי יחושב בשער הדולר של אותו יום של הדיווח על מימוש ההזמנה.
הפרס לו יהיו זכאים שני הזוכים בפעילות אטרקציות: החזר כספי עבור האטרקציה בסך של עד 100$ שיינתן באמצעות המחאה, בטווח של עד שבועיים לאחר ההגעה לאטרקציה.
ההחזר הכספי יחושב בשער הדולר של אותו יום של הדיווח על מימוש ההזמנה.
5) במידה והזוכה ביטל את מקום הלינה/האטרקציה שעמו השתתף בפעילות, עליו להזמין מקום לינה/אטרקציה חדש באותם תאריכים של ההזמנה המקורית או בטווח של חודש מאותו תאריך כדי להיות זכאי לקבלת הפרס. ידוע לגולש כי במקרה ולא יתקיימו תנאים אלה, למטייל רשאית לבטל את הענקת הפרס, והזוכה מוותר בזאת על כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה בעניין זה.
6) במידה ומקום הלינה/האטרקציה בוטלה על ידי הגולש, על ההזמנה החדשה להתבצע דרך אתר למטייל ונותני השירות שלה תחת אותו שם של ההזמנה המקורית. 
7) כל אדם רשאי להשתתף פעם אחת עבור כל הזמנה של מלון או אטרקציה. למען הסר ספק, הגולש רשאי להגיש השתתפותו בתחרות ללא הגבלה ובלבד שביצע הזמנה אחת לפחות כנגד כל השתתפות.
8)הזמנה של מלון או אטרקציה יכולה להשתתף פעם אחת בלבד.
9) מימוש הפרס ייעשה ע"י הזוכה במישרין מול למטייל, החברה המעניקה את הפרס.
10) הודעה על הזכייה ומימוש הפרס יינתן בהודעה אישית במייל. במידה וההודעה לא תיענה ע"י הזוכה בטווח של שבועיים ממועד שליחתה, ידוע לזוכה כי למטייל רשאית לבטל את הענקת הפרס, והזוכה מוותר בזאת על כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה בעניין זה.
11) הפעילות תימשך על פני 16 שבועות, כאשר בכל שבועיים יבחרו זוכים. סה"כ 8 פעימות של בחירת זוכים בתאריכים הבאים: ,3.7.22, 17.7.22, 31.7.22, 14.8.22, 28.8.22, 11.9.22, 25.9.22, 9.10.22)
12) למטייל או מי מטעמה לא יהיו אחראים לכך שהפרסים וכל הטבה או רכיב אחר של כל פרס יהיו לשביעות רצון הגולש המשתתף, ולא יהיו אחראים לכל נזק, הוצאה או עגמת נפש שעלולים להיגרם בקשר עם מימוש הפרס. המשתתף מוותר בזאת על כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה מ"למטייל" ו/או מי מטעמה בקשר עם מימוש הפרסים או כל רכיב שלהם.
13) לא ניתן להמיר את הפרסים לתמורה אחרת.
14) ידוע לגולש כי הפרסום במסגרת פעילות הגולשים ופרטיו האישיים יהיו חשופים לגולשים אחרים, ולא ניתן לצפות אילו תגובות יתקבלו ואת אופיין. הגולש מודיע מאשר בזאת, כי למטייל לא תישא באחריות כלשהי לתגובות כלשהן לתכנים מטעם גולשים או לכל תוצאה שתגרם בעקבות תגובות כאמור.
15) מובהר, כי ההשתתפות בתחרות אינה בבחינת הגרלה ובחירת הזוכה/ים תתבצע בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי של "למטייל". 
16) ידוע לגולש כי עליו לנהוג משנה זהירות במסירת פרטים אישיים, כגון כתובות מספרי טלפון וכיוצ"ב.
17) גיל ההשתתפות המינימלי בפעילות הוא 18.

תקנון זה כתוב בלשון זכר מטעמי נוחות, אך מתייחס לכל המינים והמגדרים.