*הנחה של 150 ש”ח בהזמנת טיול ג’יפים  בין התאריכים 24.1-31.1.23  (כולל).
*ההטבה בהזמנה טלפונית בלבד. יש ליידע שהגעתם דרך פרסום של למטייל כדי לממש את ההטבה ולהעביר לבעל העסק את קוד הקופון הבא: Lametayel#

מובהר בזאת למען הסר כל ספק, כי "למטייל" אינה אחראית בכל צורה שהיא לשירותי "עמרי טיולי ג'יפים", לביצוע ההזמנה, לתכני הפרסום ולאמיתום, למצגי "עמרי טיולי ג'יפים", לטיב השימוש במתקני "עמרי טיולי ג'יפים", ולכל נזק, ישיר ו/או עקיף, מכל מין וסוג שהוא, שייגרם או עלול להיגרם למזמין עקב ההתקשרות עם "עמרי טיולי ג'יפים", ו/או עקב השימוש במתקניה וכל נכס שבבעלותה, חזקתה ושליטתה.

כמו כן, מובהר, כי "למטייל" אינה אחראית כלפי המזמין למתן ההנחה המובטחת ע"י "עמרי טיולי ג'יפים", ואין בפרסום זה משום התחייבות ו/או הצעה של "למטייל" למתן שירותים כלשהם, ביצוע הזמנות, הנחות, מבצעים והיא אינה אחראית כלפי המזמין לדבר, לרבות ביחס למימוש ההטבה. כל טענה שיש למזמין בק"ע הפרסום, לרבות מימוש ההטבה וכל הנוגע לאמור לעיל, עליו להפנות ל "עמרי טיולי ג'יפים", ואליה בלבד והוא מוותר מראש על כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה שיש לו בקשר לכל האמור מ"למטייל" ו/או מי מטעמה.