1. למטייל תקיים פעילות לגולשים ומשתמשים בעלי חשבון פעיל ביישום האינטרנטי "פייסבוק", כמפורט בתקנון זה.

 2. הגולש מצהיר כי הוא הבעלים הבלעדי של זכויות היוצרים בתוכן ששלח וכי אין בהעברתו במסגרת הפעילות משום הפרה של זכויות צד ג' כלשהו, לרבות זכויות יוצרים.
 3. ידוע לגולש כי קביעת הזוכה נתונה לשיקול דעתם הבלעדי של עורכי הפעילות ב"למטייל", והגולש מוותר על כל טענה בעניין זה.
 4. הזוכה בפעילות יהיה זכאי לפרסים כמפורט להלן:  
  הזוכה עם התגובה המקורית, המיוחדת או המעניינת ביותר, יזכה במארז מוצרי בישול (הכולל רוטבי פסטה, פסטות, רוטבי בישול, פודינג ופתיתים) מתנת “אסם” + סט סירים קומפקטי לבישול מתנת “למטייל”
 5. מימוש הפרסים ייעשה ע"י הזוכים במישרין מול החברות המעניקות את הפרס (חברת “אסם” וחברת “למטייל”), כפי שמצוין ובהתאם לתנאי המשלוח. 
 6. מימוש הפרס בתוקף עד חודש ממועד הזכייה.
 7. הודעה על הזכייה ומימוש הפרס יינתן בהודעה אישית בפייסבוק.
 8. למטייל או מי מטעמה לא יהיו אחראים לכך שהפרסים וכל הטבה או רכיב אחר של כל פרס יהיו לשביעות רצון הגולש המשתתף, ולא יהיו אחראים לכל נזק, הוצאה או עגמת נפש שעלולים להיגרם בקשר עם מימוש הפרס. המשתתף מוותר על כל טענה או דרישה מ"למטייל" או מי מטעמה בקשר עם מימוש הפרסים או כל רכיב שלהם.
 9. החברה שומרת לעצמה את הזכות לשנות ו/או לעדכן את התקנון בכל עת, לפי שיקול דעתה הבלעדי והמוחלט, ללא צורך במתן הודעה מוקדמת, וכל שינוי יחייב מרגע פרסומו.

 10. לא ניתן להמיר את הפרסים לתמורה כספית או אחרת.
 11. ידוע לגולש כי הפרסום במסגרת פעילות הגולשים יהיו חשופים לגולשים אחרים, ולא ניתן לצפות אילו תגובות יתקבלו ואת אופיין. למטייל לא תישא באחריות כלשהי לתגובות כלשהן לתכנים מטעם גולשים או לכל תוצאה שתגרם בעקבות תגובות כאמור.
 12. ידוע לגולש כי עליו לנהוג משנה זהירות במסירת פרטים אישיים, כגון כתובות מספרי טלפון וכיוצ"ב.


תקנון זה כתוב בלשון זכר מטעמי נוחות, אך מתייחס לכל המינים והמגדרים.